FETE-UGT PV

Benvingut al Panel d'Edició de FETE-UGT País Valencià

Sols per editar i administrar la pàgina web

Gràcies per la teua visita. Torna prompte

Member Login
Lost your password?

Adjudicaciones INICIO DE CURSO 2015-2016

separadorfino

PanADJ separadorfino

GACV 

separadorfino

GUIA ADJUDICACIONS 2015                                                                                                                                GUIA ADJUDICACIONES 2015

separadorfino

31072015 NovedadesAdjudicacionesInicioCurso1

Llistats definitius de vacants | Cos de Mestres: Llistat | Cossos de Secundària i Altres Cossos: Llistat

Adjudicació | Cos de Mestres: Resolució i Llistat | Cossos de Secundària i Altres Cossos: Resolució i Llistat

Aclariment sobre els resultats de l’adjudicació:

  • No adjudicat: Aquell que entre les seues peticions hi havia alguna de les places oferides.
  • Ha participat: Aquell que entre les seues peticions no hi havia cap de les places oferides.
  • No ha participat: Aquells que en el termini establit no han confirmat la sol·licitud.

Credencial: Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial, a partir del 1 d’agost de 2015. Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir. Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Accés a la Credencial Telemàtica

separadorfino30072015 NovedadesAdjudicacionesProvisionalesPracticas

Cos de Mestres – Adjudicació Funcionaris de Carrera: Resolució | Llistat

Cossos de Secundària i Altres Cossos – Adjudicació Funcionaris de Carrera: Resolució | Llistat

Credencial.- Els participants que han obtingut destí en el procediment d’adjudicació, podran accedir novament al sistema (usant el seu usuari i contrasenya) i podran descarregar-se el seu credencial, a partir de l’1 d’agost de 2015. Quan introduïsca el seu usuari (DNI) i contrasenya (la que va triar quan va fer la seua sol·licitud) li apareixerà un enllaç de descarregar credencial que generarà un PDF que podrà imprimir. Davant de qualsevol problema haurà de dirigir-se a la direcció territorial on se li haja adjudicat destí.

Accés a la Credencial Telemàtica Cos de Mestres  — Accés a la Credencial Telemàtica Secundària i Altres Cossos 

separadorfino27092015 NovedadesVacantesAdjudicaciones

Cos de Mestres – Places: Llistat provisional | Llistat provisional de vacants de centres omesos 

Cossos de Secundaria i Altres Cossos – Places: Llistat provisional |Llistat de vacants de centres omesos 

S’utilitza el mateix llistat de places per a funcionaris reingressats, provisionals i en pràctiques que per als funcionaris interins. Al web de la Conselleria d’Educació apareixen duplicats aquests llistats perquè apareguin en els llocs corresponents, atès que són dues les aplicacions telemàtiques que s’estan utilitzant per realitzar les peticions telemàtiques d’inici de curs.

separadorfino

FETE-INFORMA.-Localidades-agrupadas-por-áreas-y-subáreas

VALENCIA. Cuerpo de maestros | CASTELLÓN. Cuerpo de maestros | ALICANTE. Cuerpo de maestros

VALENCIA. Resto de cuerpos | CASTELLÓN. Resto de cuerpos ALICANTE. Resto de cuerpos

 separadorfino

CSFETEINFORMAseparadorfino

Cos de Mestres: Resolució definitiva | Llistat  ——————————-  Cos de Secundària i Altres Cossos: Resolució definitiva | Llistat 

separadorfino

24072015 NovedadesFCP

Cos de Mestres – Participants:

Cossos de Secundaria i Altres Cossos – Participants:

separadorfino

24072015 NovedadesFI

Cossos de Mestres, Secundària i Altres Cossos – Participants

Llistats provisionals: Cos de Mestres: Resolució | Llistat ——- Cossos de Secundària i Altres Cossos: Resolució | Llistat

Reclamacions: Els participants funcionaris interins disposen d’un termini de 2 dies hàbils, des de la publicació d’esta resolució, per a formular reclamacions que finalitzarà el 27 de juliol de 2015. Les reclamacions es presentaran en l’adreça de correu electrònic provision_edu@gva.es, en l’escrit hauran de constar les dades següents: Nom i cognoms, NIF, Cos a què pertany, Especialitat o especialitats, Objecte i desenrotllament de la reclamació. De no poder presentar la reclamació per correu electrònic haurà d’enviar-la per fax al 961970987 amb les mateixes dades que es relacionen en l’apartat anterior.separadorfino

24072015 NovedadesFI2

Els participants dels procediments selectius de l’oposició de 2015 que superen la fase d’oposició i no siguen seleccionats, o bé que només hagen aprovat el primer exercici, podran accedir a l’adjudicació el dia 23 de juliol a les 12h. De conformitat amb el que establix la base 14 de les Ordenes 45/2015 i 46/2015 pel qual es convoquen procediments selectius “Els aspirants que no hagen acreditat estar en possessió del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencià quedaran temporalment desactivats de la llista”. Els aspirants interins no podran accedir als procediments d’adjudicació fins que no ho acrediten. Així mateix el punt primer de la Resolució de 9 de maig de 2014, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual es regula el registre de titulacions per a els procediments de provisió de llocs del personal docent no universitari de la Comunitat Valenciana, establix: “Els funcionaris de carrera, en pràctiques, i integrants de les borses de treball dels cossos docents que estiguen en possessió de les titulacions administratives relacionades a continuació hauran d’instar la seua inscripció en el Registre de Personal Docent: Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament En Valencia, Diploma de Mestre en Valencia, Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera.

La inscripció serà necessària per a l’adjudicació dels llocs de treball quan així ho exigisca la seua convocatòria, siga quin siga el sistema de provisió legal o reglamentàriament establit, així com en els nomenaments de personal funcionari interí”.

Listados con las nuevas incorporaciones a las bolsas de interinos:

separadorfino

20072015 NovedadesOposiciones

separadorfino

RESULTATS OPOSICIONS 2015

Cos de Mestres.

Cos de Secundària.

Cos de professors Tècnics de Formació Professional.

Cos de professors d’Escoles Oficials d’Idiomes.

Cos de Secundària (ACCÉS). 

Accés a consulta per DNI 

20072015 Opos2015 Nota informativa

separadorfino

ResoluciónProvisionaCS2015

COMISSIONS DE SERVEIS 2015:

Cos de Mestres: Resolució | Llistat provisional 

Cos de Secundària i Altres Cossos: Resolució | Llistat provisonal

Reclamacions telemàtiques: des de les 08:00 hores del 21 de juliol de 2015 fins a les 08:00 hores del 23 de juliol de 2015.  La reclamació telemàtica es presentarà a través dels següents enllaços, sense que puguen presentar-se documents addicionals a què van acompanyar a la seua sol·licitud:

separadorfino

16072015 ListadosDefinitivosSuprimidosDesplazadosseparadorfino

Cuerpo de Maestros: Adjudicación definitiva | Resolución. | Listado. | Credencial: Acceso a la Credencial Telemática

Otros Cuerpos Docentes: Adjudicación definitiva | Resolución. | Listado. | Credencial: Acceso a la Credencial Telemática

 separadorfino

 

Acord Interins 2010 | Resolució execució sentencia | Criteris d’ordenació | Llistat

 

separadorfino15072015 Listado reordenado profesorado interino15072015 Listado reordenado profesorado interino3

separadorfino

ADJContinuas

separadorfinoAnunciosConsellleria13072015

Cuerpo de Maestros:

Cuerpo de Secundaria y Otros Cuerpos:

separadorfino

 CP860 UGT considera urgente y necesario que el nuevo Consell resuelva de manera definitiva el recorte de plantillas que soporta el sistema educativo público valencianoseparadorfino

DatosProvisionales2015

separadorfino

ReclamaciónProvisionalSuprimidos

separadorfino

09072015 ListadosProvisionalesSuprimosyDesplazados

separadorfino

Publicado el listado PROVISIONAL de participantes que deben participar en el proceso telemático de destinos para personal SUPRIMIDO y DESPLAZADO. La petición telemática se realizará desde las 10:00 del día 10 hasta las 10:00 del día 13 de julio.

El periodo de reclamación es de 2 días hábiles.

 

separadorfino

07062015 ListadosParticipantesAdjudicacionesSuprimidosActoPresencial

separadorfino

Alacant |  Castelló  | Valencia  |  Participants: Llistat de professors suprimits participants en les adjudicacions presencials

separadorfino SU

separadorfino

AlacantCastelló |  València  | Llistat de paticipants per centre de l’acte de suprimits

Listado Vacantes Suprimidos Maestros provincia Valencia 2-6-2015

Llistat de vacants per centre per a Mestres suprimits  separadorfino

23062015 ListadosParticipantesAdjudicacionesFCseparadorfino 23062015 ListadosParticipantesAdjudicacionesFCMaestros

separadorfino

Resolución | Anexo I: Funcionarios de carrera

separadorfino 23062015 ListadosParticipantesAdjudicacionesFCOtroscuerposseparadorfino

 Resolución  |  Anexo I: Funcionarios de carrera separadorfino Adj20152016ProvPracInter2separadorfino

FETEInformaCalendarioEscolarseparadorfino

Calendario Fin de Curso 2014-2015 Actos de adjudicación cuerpos docentes diferentes procedimientos

separadorfino

Los funcionarios de carrera que participen con carácter forzoso y los funcionarios en prácticas deberán hacer constar necesariamente el orden de preferencia de las provincias. Si no se hubiesen consignado dichos criterios de prioridad o se hubiesen agotado los consignados o, en su caso, no se hubiese confirmado la solicitud, serán adjudicados de oficio en cualquiera de las plazas disponibles. A tal efecto, se adjudicará el primer centro de la localidad, subárea, área o, en su caso, provincia con puesto en el mismo orden en que aparezcan publicados.

Los funcionarios interinos que debiendo participar en la convocatoria no lo hicieran, serán excluidos de las bolsas de trabajo en las que estuvieran inscritos.

Con 48 horas de antelación a la resolución del presente procedimiento, se publicará en la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, la lista de vacantes con que se realizará el procedimiento. En dicha lista, los puestos cuyo titular se encuentra prestando servicios en otro destino pero que normativamente puede volver al puestos del que es titular a lo largo del curso escolar (plazas afectadas) aparecerán consignados con un asterisco.Se recuerda al personal interino que quiera solicitar una VACANTE AFECTADA que en las adjudicaciones continuas se debe solicitar como SUSTITUCIÓN INDETERMINADA.

La presentación de instancias será telemática a través de la página web de la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, en el apartado de Adjudicaciones > Adjudicaciones de inicio de curso. La aplicación se abrirá a los participantes el día 15 de julio, a las 10:00 horas, y se cerrará el 29 de julio, a las 10:00 horas.separadorfino

Cuerpo de Maestros – Convocatoria adjudicación

Resolución: Bases de la convocatoria | Áreas, subáreas, localidades y centros

Cuerpos de Secundaria y Otros Cuerpos – Convocatoria adjudicación

Resolución: Bases de la convocatoria | Áreas, subáreas, localidades y centros

 

Participantes

Deberán participar todos los maestros relacionados en la base I de la resolución.

Los funcionarios de carrera que participen con carácter forzoso y los funcionarios en prácticas deberán hacer constar necesariamente el orden de preferencia de las provincias. Si no se hubiesen consignado dichos criterios de prioridad o se hubiesen agotado los consignados o, en su caso, no se hubiese confirmado la solicitud, serán adjudicados de oficio en cualquiera de las plazas disponibles. A tal efecto, se adjudicará el primer centro de la localidad, subárea, área o, en su caso, provincia con puesto en el mismo orden en que aparezcan publicados.

Los funcionarios interinos que debiendo participar en la convocatoria no lo hicieran, serán excluidos de las bolsas de trabajo en las que estuvieran inscritos.

Procedimiento

Cuando acceda a la aplicación, deberá pulsar donde pone “Si es la PRIMERA VEZ que accede al sistema, no recuerda su contraseña o se ha desactivado su usuario. Clicar aquí.”. Una vez hecho esto podrá acceder con su usuario, que será el NIF, y su contraseña, que será la establecida por usted en el proceso de validación. Por favor, extreme el cuidado a la hora de validar sus datos.  Recuerde que, cuando se le pida el número de su NIF, no debe introducir en él ceros a la izquierda, aunque el número citado los lleve.  Recuerde también que, cuando se le pida su fecha de nacimiento, ésta deberá ser introducida con formato dd/mm/aaaa (con las barras).

Presentación de instancias

La presentación de instancias será telemática a través de la página web de la en el apartado de Adjudicaciones > Adjudicaciones de inicio de curso > Maestros. La aplicación se abrirá a los participantes el día 15 de julio, a las 10:00 horas, y se cerrará el 29 de julio, a las 10:00 horas. Previamente al cierre de la aplicación, con 48h o más de anticipación se publicarán los listados con las vacantes ofertadas en este proceso.

Nota importante: Se recuerda al personal interino que quiera solicitar una VACANTE AFECTADA que en las adjudicaciones continuas se debe solicitar como SUSTITUCIÓN INDETERMINADA.

Información

  • Dirección Territorial de Alicante:   965934693 – Maestros | 965934891 – Secundaria y Otros Cuerpos
  • Dirección Territorial de Castellón: 964358446 – Maestros | 964358463 – Secundaria y Otros Cuerpos
  • Dirección Territorial de Valencia:  961964053 – Maestros | 961964046 – Secundaria y Otros Cuerpos
  • Servicios Centrales: 961970855, 961970656, 961970664, 961970660, 961970662, 961970836, 961970442, 961970661

Notas informativas

A la hora de realizar la solicitud telemática, se recomienda el uso de los navegadores Mozilla Firefox o Internet Explorer. También se recomienda que actualicen su navegador a la última versión, al menos para Internet Explorer.separadorfino

05062015 ConvocatoriaAdjudicacionesSuprimidos separadorfino

Procedimiento de recolocación y de redistribución del personal funcionario de carrera:

Cuerpo de Maestros

Convocatoria

El acto presencial de adjudicación a centro previsto en los artículos 6 y 7 del Decreto 108/2012, de 29 de junio, del Consell, por el que se regula la recolocación y redistribución del personal docente con destino definitivo en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Conselleria competente en materia de educación, en el cuerpo de Maestros y exclusivamente para aquellos que deseen obtener la recolocación definitiva o provisional en su propio centro en el caso que existiera vacante en el mismo. Si no se acude o participa en el acto de presencial, hay que pedir destino a través de petición telemática.

Cuerpo de Secundaria y Otros Cuerpos

Convocatoria

El acto presencial de adjudicación a centro previsto en los artículos 6 y 7 del Decreto 108/2012, de 29 de junio, del Consell, por el que se regula la recolocación y redistribución del personal docente con destino definitivo en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la Conselleria competente en materia de educación, en el cuerpo de Secundaria y Otros Cuerpos y exclusivamente para aquellos suprimidos que deseen obtener la recolocación definitiva o provisional en su propio centro, en el caso que existiera vacante en el mismo. Y si no se obtiene puesto de trabajo a través de este procedimiento presencial hay que participar en el procedimiento telemático.separadorfino

 Misiones Pedagógicas: Educación popular en la Segunda República

atianaiieducacionpopular

Presentación del libro "Las misiones pedagógicas. Educación popular en la Segunda República",
de Alejandro Tiana. Residencia de Estudiantes. Madrid. 26 de septiembre.

MÉS FORTS

img-20161025-wa0001

Adjudicaciones inicio de curso 2016/2017: Profesorado interino

nolomce1

Procedimiento Suprimidos y Desplazados 2016

Otro montaje

CGT DOCENTE 2015-2016

CGT1516w

Comisiones de Servicio Docentes para el curso 2016/2017.

conFETEmassindicatoG

100 AÑOS LUCHANDO POR LA EDUCACIÓN

MAGISTERIO 1936-1975

EDUCANDO EN IGUALDAD

TODO 300 T

La voz dormida. Condenada por ser de la FETE

La voz dorimida. Condenada por ser de la FETE

LA ESCUELA DE LA REPÚBLICA

webEscueladelaRepública

La Educación, herramienta para la Igualdad

EducandoEnIgualdadW

facebook FETE-UGT PV

FETE

Curs d’adaptació al Grau amb 20% de Dto. als afiliats 2012-2013

Lola Cayuela a la presentació del llibre “El valencià es fácil”

21092016-el-valencia-es-facil

Normativa educativa

No a la violencia de género. Nos va la vida en ello

Tablas Salariales Profesorado Concertada 2016

TablasSalarialesConcertada2016

Nòmines Docents 2016 Ensenyament Pùblic

NominesEP2016

Todo FP

banner-portada-big

“Los hombres, las mujeres” Benjamín Prados

Ellas trabajan gratis. Del 8 de noviembre al 31 de diciembre

JORNADA: LA SITUACIÓN DE LAS PENSIONES Y LA ESTRATEGIA DE UGT
jpb
Lugar: Salón de actos UGT-PV. C/ Arquitecto Mora, 7. 46010 Valencia
PROGRAMA
Formulario de inscripción

Congreso de Constitución de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT)

Congreso de disolución de FETE-UGT

TE País Valencià DIC 2015

TE FETE DICIEMBRE 2015

NO A LA LOMCE

noLOMCEm

QUIERO SER DOCENTE

QuieroSerDocente

ADJUDICACIONS 2015-2016

AD2015-16

MDR

FETEunsindicatotransparenteconlascuentasclaras

VI Congreso Nacional Ordinario FETE-UGT PV Morella 2013

Ejecutiva 2013